Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gaelic Gaidhlig

Gaelic Gaidhlig

Do chòraichean slighe

Chan e a-mhàin gur i dùthaich mhìorbhaileach a th' ann an Alba airson am blàr a-muigh a mhealtainn, ach tha sàr reachdas againn cuideachd a tha a' toirt cead dhan t-sluagh faighinn gun chuid mhòr den talamh is den uisge.

Tha na còirichean slighean dùthchail sin a' buntainn ri dùthaich na h-Alba san fharsaingeachd is iad a' gabhail a-steach coiseachd, baidhsagalachd agus gnìomhan neo-mhotairichte eile.

Ge bith càit an tèid thu cuimhnich gu gabh thu ceuman sìmplidh airson cùram a thoirt dhan àrainneachd agus gus spèis a thoirt dha feuman dhaoine eile a tha ag obair air an talamh no a' mealtainn a' bhlàir a-muigh. Tha àiteachan ann cuideachd far nach eil na còirichean sin a' seasamh, nam measg taighean is gàrraidhean agus ionadan armailteach is raointean adhair.

Tha fiosrachadh iomlan mu na còirichean is na dleastanasan ri fhaighinn ann an Còd Slighean Dùthchail na h-Alba . Am measg nan cuspairean a th' air an còmhdach tha molaidhean air mar a champaicheas tu agus nuair as còir dhut do chù a chumail air taod. Tha an Còd cuideachd a' toirt stiùireadh sònraichte dha Stiùirichean Fearainn is Manaidsearan Cur-seachad.

Leugh tuilleadh mun Chòd agus mu chòdan cudromach eile sna ceanglaichean.

Ma tha thu a’ sgrìobhadh dad sam bith mu Chòd Slighean Dùthchail ann an Gàidhlig, mar fhoillseachadh clò-bhuailte, làrach-lìn no goireas eile, tha suaicheantas agus teacs Gàidhlig a-mhàin agus Gàidhlig/Beurla ri fhaighinn gus luchdachadh a-nuas.

 

The text above is translated into English below: 

Your access rights

Not only is Scotland a fantastic country for enjoying the outdoors, we also have world class legislation which provides for public access to most land and water.

These access rights apply widely to Scotland's countryside and include walking, cycling and other non-motorised activities.

Wherever you go, remember to take some simple steps to take care of the environment and respect the needs of other people working on the land or enjoying the outdoors. There are also some places where these rights do not apply, including houses and gardens and military bases and airfields.

Full details of these rights and responsibilities are provided in the Scottish Outdoor Access Code . Tips on how to camp or when to keep your dog on a lead are just some of the topics covered. The Code also provides specific guidance for Land Managers and Recreation Managers.

Read more about the Code as well as other important codes in the links provided.

If you are producing any written material about the Access Code in Gaelic, such as a printed publication, website or other resource, Gaelic and bilingual English/Gaelic logos and texts are available for download.